Verkoopseizoen 2013 – hoe loopt het af??


Meer inzicht met POMMAK!

Op 1 februari was er nog 300.000 ton aardappelen vrij beschikbaar bij de Vlaamse telers. In Wallonië lag er nog een vergelijkbare hoeveelheid.

Oproep

aan de Belgische telers die nog vrije aardappelen in de schuur hebben: doe mee aan de proefperiode van POMMAK – markttransparantie akkerbouw en zorg, samen met gelijkgezinde collega’s, voor een gedegen antwoord. Nog voor u gaat verkopen uiteraard! 

Nog 600.000 ton vrij te verkopen = nog 6.000 transacties!

Normaal gezien ligt er nog een groot gedeelte van de aardappelen die op 1 februari nog vrij beschikbaar waren in de schuren, aangezien er sedert februari zeer weinig vraag is op de vrije markt vanwege de industrie . Uit de voorraadenquête van PCA is weliswaar al meermaals gebleken dat ook in perioden zonder grote vraag op de vrije markt er uiteindelijk veel aardappelen uit het vrije circuit verbruikt zijn, bijvoorbeeld door verkoop voor latere levering. Dit is in elk geval gebeurd in december en januari, maar wellicht veel minder in februari en maart. Over dit gegeven zal er meer duidelijkheid zijn begin april als de enquête terug afgenomen wordt over de voorraad op 1 april. Het is duidelijk dat er vandaag in absolute termen nog een aanzienlijk volume aardappelen verkocht moet worden.  

POMMAK – markt transparantie akkerbouw

Boerenbond en ABS hebben het initiatief genomen om samen met het PCA, POMMAK op te zetten, om zo meer gedetailleerde marktinformatie ter beschikking te stellen aan deelnemende telers. Dit gebeurt door middel van een lijst van actuele verkoopstransacties ingebracht door de deelnemers. FIWAP heeft een volledig analoog initiatief opgezet in Wallonië en beide systemen zullen samenwerken, zodanig dat de deelnemers toegang krijgen tot een Belgische lijst van transacties. Ook Belgapom, de beroepsfederatie van de Belgische aardappelhandel en –verwerking heeft zijn medewerking toegezegd aan het initiatief. Hierdoor kunnen ook afnemers deelnemen en hun transacties met telers inbrengen. POMMAK is dus een Belgisch initiatief. Voor de software van het systeem werd een beroep gedaan op Nederlandse expertise, waar reeds meerdere jaren gewerkt wordt rond systemen die gebaseerd zijn op inbreng van effectief gerealiseerde transacties. 

Verkopers én kopers

Het Belgische POMMAK heeft de ambitie om zowel transacties van verkopers als van kopers in het systeem te brengen. Telers met nog vrije aardappelen worden door de landbouworganisaties opgeroepen om gratis deel te nemen aan de proefperiode. Belgapom heeft zich via hun Raad van bestuur in februari 2013 geëngageerd om met POMMAK door te gaan en haar leden op te roepen mee te werken aan het systeem door data in te brengen en/of deze te bevestigen. Met hun deelname willen afnemers het vertrouwen van de telers in het marktmechanisme, de marktpartijen en de marktnoteringen ondersteunen. Het systeem is ook opgebouwd om de transacties van andere producten, zoals tarwe, mee te nemen, vandaar ook de verwijzing in de naam Pomm’ak’ (staat voor akkerbouw). 

Opstartsubsidie Vlaamse en Waalse overheid

Het systeem is sterk geautomatiseerd. De software is dusdanig opgebouwd dat er op termijn ook uitwisseling kan plaatsvinden met de Nederlandse transactielijsten. Omdat een dergelijk initiatief past in het streven van de overheid naar meer transparantie in de agrarische markten, wordt opstartsteun gegeven door de Vlaamse en Waalse overheid. Nadien moet POMMAK door de sector zelf gedragen worden. Door de zeer verregaande automatisering is de administratieve ondersteuning beperkt en zijn er dus maar beperkte kosten aan het latere beheer van POMMAK. 

Inschrijving, deelnamevoorwaarden en invoeren van transacties

Nieuwe deelnemers kunnen zich heel eenvoudig registreren via de webapplicatie. Zij ontvangen vervolgens een login. Vanaf dat moment kunnen zij de transactielijst raadplegen en hun eigen transacties invoeren. Ook dit gebeurt rechtstreeks via de webapplicatie. Een teler of een afnemer voert zijn transactie in de webapplicatie in en ze komt onmiddellijk in de lijst van Belgische transacties. Het is van belang dat dit gebeurt direct na het afsluiten van de transactie. Op die manier is ze ook onmiddellijk zichtbaar voor de andere deelnemers. Telers of afnemers die niet deelnemen, hebben geen toegang tot de transactielijst. Deelnemers worden geacht al hun transacties in te brengen. Afnemers worden hier strikt op gecontroleerd via hun boekhouding. Ook de telers zullen gecontroleerd worden op de correctheid en volledigheid van de ingebrachte transacties. 

Vertrouwelijkheid

Verkoopsinformatie en zeker financiële informatie gooit een bedrijf liever niet te grabbel. Het secretariaat van het systeem wordt voor de Vlaamse deelnemers verzorgd door het PCA en voor de Waalse deelnemers door FIWAP. PCA en FIWAP verbinden zich tot een strikt vertrouwelijke behandeling van uw gegevens. Deze informatie wordt aan geen enkele derde doorgegeven, ook niet binnen de eigen organisatie of tussen PCA en FIWAP, of de andere partners (Boerenbond, ABS en Belgapom) in het project. Er is enkel een uitwisseling tussen FIWAP en PCA van de gegevens die op de transactielijst zelf komen. Op die manier zien de deelnemers alle ingebrachte Belgische transacties op de lijst. De deelnemers kunnen zelf ten alle tijd hun eigen in de applicatie ingebrachte data bekijken. 

Controlemechanismes

De juistheid van de informatie op de lijst is cruciaal voor de geloofwaardigheid van het systeem. Hiertoe is een efficiënt en goedkoop controlesysteem uitgewerkt. Een eenvoudige controle is via een SMS naar de koper of verkoper. Wanneer de deelnemer zijn transactiegegevens invoert, wordt ook het GSM nummer van de tegenpartij in de databank ingevoerd. Van zodra de transactie ingeladen is in de POMMAK, stuurt de webapplicatie een SMS naar dit GSM nummer met de ingebrachte transactiegegevens. De tegenpartij kan dan per kerende SMS bevestigen óf een fout in de transactie aangeven.  

Voor telers die niet wensen dat hun afnemer op de hoogte is van hun deelname, is een eenvoudig alternatief het inladen in POMMAK van de koopbevestiging. Als er geen koopbevestiging is, dan gebeurt de controle op basis van een telefonisch contact, met later bevestiging door middel van het aankoopborderel. Elke deelnemer-teler bepaalt vrij voor welk controlesysteem hij kiest. Voor afnemers die transacties melden, gebeurt de basiscontrole via het systeem met SMS (bevestiging door de verkoper).  

Haal het maximum uit uw laatste vrije aardappelen en doe mee aan de proefperiode!

Het systeem en de bijhorende webapplicatie is klaar om proef te draaien. De proefperiode is voor open verklaard en loopt tot eind augustus. Vanaf 1 juli wordt het functioneren en de meerwaarde van POMMAK geëvalueerd en eventueel bijgestuurd voor de definitieve start op 1 september 2013. Deelname in de proefperiode is gratis. Een voorwaarde is wel dat de telers en afnemers die deelnemen al hun transacties inbrengen die ze nog afsluiten tussen het moment dat ze zich inschrijven als deelnemer en het einde van het lopende seizoen. Daarom wordt bij de inschrijving aan telers gevraagd om op te geven hoeveel aardappelen ze nog vrij beschikbaar hebben. Transacties moeten direct na de verkoop ingebracht worden in het systeem. 

Afloop huidig seizoen: een open vraag

Het verdere verloop van het verkoopseizoen is voor iedereen een open vraag. De voorraad vrij beschikbare aardappelen is historisch laag, niet alleen in België maar ook in al onze buurlanden. Er moeten dit seizoen nog enkele duizenden transacties afgesloten worden. Als voldoende telers en afnemers deelnemen, zullen zij via de transactielijst een nog beter inzicht in de markt krijgen. Men krijgt een beeld van het aantal transacties op een bepaald moment, voor verschillende rassen en leveringstermijnen. Deelname leidt niet tot verdere verplichtingen. Het is een ideale gelegenheid om de waarde van het systeem uit te testen met een beperkt deel van zijn oogst.  

Schrijf onmiddellijk in!

Twijfel niet en schrijf in. U krijgt onmiddellijk zicht op reeds ingebrachte transacties zodat u beter geïnformeerd uw eigen aardappelen verkoopt. Uw enige tegenprestatie is dat ook u uw transacties invoert in POMMAK.  Doen! 

Copyright Pommak | Algemene voorwaarden